Vedtægter for foreningen Perma

§1 Foreningens navn: Levefællesskabet Perma

§2 Foreningens hjemsted: På formandens adresse

§3 Foreningens Vision:

Fokus på bæredygtigt byggeri. Vores Levefællesskab skal være ramme for omkring ca. 30-40 boenheder. Vi vil vælge byggematerialer og byggeprocesser, som bruger mindst muligt energi og forurener mindst muligt under både produktion, opførsel, drift og bortskaffelse.

 

Visionære og nytænkende boliger. Vi ønsker mulighed for nye og anderledes boliger. Det kunne være Tiny houses, Domes, pyramidehuse m.m. Bolig-omkostningerne tilstræbes at være på et niveau, så at flertallet kan bo og leve på en halvtidsstilling eller overførselsindkomst.

 

Boligstørrelse: Perma lægger op til minimalisktisk livsstil og ønsker ikke huse på mere end 120 kvm. netto.

 

Æstetisk udtryk og sammenhæng. Vi vil lægge vægt på bygningernes æstetiske udtryk og indbyrdes sammenhæng og på plejen og udformningen af vores fællesarealer som en del af helheden. Vi vil tilstræbe at finde en balance mellem den enkeltes og helhedens behov, samt plads til økologiske eksperimenter.

 

Bæredygtighed på alle niveauer. I vores levefællesskab vil vi være bæredygtig med en miljømæssig, social og økonomisk dimension.

 

Permakulturel tilgang. Dyrkning af grøntsager og vores natur omkring os er med en Permakulturel tilgang. Vi ønsker at arbejde med naturen.  Metoden giver maksimalt afkast med minimal arbejdsindsats. Vi vil opbygger naturressourcerne (rent vand, ren luft, og frugtbar muldjord), og på den måde tage vare på jorden og miljøet.

 

Gensidig Integration Vores mål er at skabe et socialt grundlag, som giver plads for et fælles liv med gensidig integration af ”nye danskere” Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem en gruppe ”oprindelige danskere” og ”nye danskere” forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde.

 

Respekt og accept af andres verdenssyn og værdisæt. Dette sker ud fra teorien om, at der ikke kun findes én virkelighed, men mange forskellige måder at se den samme verden på, som afhænger af ens filtre, som stammer fra opvækst, trossystem, kultur, oplevelser, osv. Vi ønsker et rummeligt og accepterende fællesskab, hvor der er plads til alle, der tager ansvar for sig selv og det at være i et fællesskab.

 

Socialt fællesskab med plads til også at være sig selv. Vi ønsker et fælleshus, fællesspisninger, fælles grøntsager, shelter, urtehave, fester, workshops, musik og kreative arrangementer, som styrker sammenholdet i fællesskabet. Der skal også være plads til at være sig selv og frihed til selv at bestemme hvor lidt og hvor meget man deltager i fællesskabet. Der skal være plads til gode initiativer og ideer´, som dem, der har lyst, kan deltage i. Der skal være områder hvor der er plads til aktivitet (f.eks børn) og stilhed (f.eks sansehave)

 

Levefællesskabet  og samfundet. Vi ønsker et Levefællesskab der er åben og i dialog med omverden. Vi vil lave rundvisninger og aktiviteter. Det skal dog være på en måde og et omfang, så der mulighed for privatliv.

 

Fællesmøder hvor alle i levefællesskabet kan mødes. Her kan nye ideer få plads, ting kan tales igennem og meget mere.

 

§4 Foreningens værdier

  • Hjertelighed.
  • Åbenhed
  • Rummelighed
  • Selvansvarlighed
  • Bæredygtighed

 

§5 Forenings formål

stk. 1. Foreningens formål er at skabe et bæredygtigt miljø og klimavenligt levefællesskab, inkl fællesfaciliteter som drives af den “Socialinkluderende Levefællesskabs Fond”.

stk. 2.Sammensætning af Levefællesskabet tilstræbes at være:

Ialt 30-40 boenheder hvoraf 3/4 er fastboende ejere/lejere og 1/5  er dedikeret til en socialt profil med plads til bl.a nydanskere børnefamilier.

Stk 3. Fællesledelsen skal nøje følge udviklingen i Perma Levefællesskab, bringe nye idéer og visioner til drøftelse i Landsby Mødet og i det hele taget være tjenende for Levefællesskabets ve og vel.

 

§6 Medlemmer

Som beboer skal man være medlem af foreningen Perma.

stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen

stk. 3. Ved opskrivning til venteliste er man automatisk medlem af Permas forening.

stk. 4. Medlemskab af Perma inkluderer medlemskab af den “Socialinkluderende Levefællesskabs Fond”.

§7 Bestyrelse

Medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og for 2 år af gangen.

stk. 2. Bestyrelsens størrelse vælges til 3, 5, 7 eller 9 medlemmer. Halvdelen af disse vælges kun for ét år ved foreningens opstart.

stk. 3. Bestyrelsens sammensætning består som minimum af en formand, næstformand og kasserer.

stk. 4. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Medlemmer har ingen taleret ved mødet. Bestyrelsen kan bede enkeltpersoner eller alle menige medlemmer om at forlade mødet, hvis dette findes bedst.

Stk 5. Bestyrelsen forestår – på Leve Fællesskabets vegne – den udadvendte og offentlige kontakt og repræsentation. Denne kontakt kan udpeges uden for bestyrelsen, hvis dette findes bedst.

stk. 6. Bestyrelsen laver sin egen forretningsorden.

stk. 7. Hvis et medlem udviser belastende personlig eller materiel eller anden adfærd der går imod foreningens værdier og vedtægter, kan Bestyrelsen pålægge medlemmet at ændre sin adfærd. Hvis dette ikke efterleves, kan foreningen foretage foranstaltninger der tilgodeser foreningen krav. Regningen for denne foranstaltning sendes til beboeren og skal betales af denne.

 

§8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingens er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Registrering af fremmødte.

3) Valg af stemmetællere.

4) Valg af bestyrelse jvf. § 7.

5) Valg ifølge vedtægterne.

6) Indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet.

7) Eventuelt.

stk. 3. Afstemningsregler. Vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, eller, hvis dette begæres, skriftligt.

stk. 4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling via foreningen skriftligt med mindst tre ugers varsel, og indkaldelsen annonceres samtidig på foreningens facebook- og hjemmesideside. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april.

stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

stk. 5.1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted med 14 dages varsel til foreningens medlemmer.

 

§9 Tegningsregel

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af Fællesledelsen i fællesskab, hvoraf formanden – eller næstformanden skal være den ene.

 

§10 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§11 Regnskabsaflæggelse

Hvert år lader bestyrelsen udfærdige et regnskab over Foreningens indtægter og udgifter med dertil hørende status.

Årsregnskabet revideres i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Det reviderede regnskab og status skal forelægges Bestyrelsen inden hvert års 1. april.

Revisor vælges af bestyrelsen.

 

§12 Landsbymøde

Der afholdes landsbymøde for alle beboere mindst 4 gange årligt. Alle medlemmer har lige taleret og mødet styres af en af bestyrelsen valgt dirigent.

Landsby mødet har ingen beslutningsret, men bruges af bestyrelsen og medlemmerne som et officielt talerør.

 

§13 Eksklusion

Såfremt et medlem ikke betaler det på generalforsamlingen vedtagne medlemskontingent og fællesudgifter eller på anden måde tilsidesætter trufne beslutninger eller i øvrigt handler til skade for foreningen, kan Fællesledelsen træffe beslutning om at medlemmet ekskluderes.

En eventuel eksklusion kan indbringes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Eksklusion fritager ikke et medlem for betaling af kontingent, fællesudgifter, restance eller andel i foreningens eventuelle gældsforpligtelser. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i foreningens møder og arrangementer.

 

§14 Ændring af vedtægter

Ændringer af vedtægter kan kun ske af generalforsamlingen og

 

§15 Foreningens likvidering

Måtte Fondens virke ikke længere findes formålstjenligt, skal en enig bestyrelse fremsætte forslag om Fondens nedlæggelse til generalforsamlingen, som tager den endelige beslutning.

Opløsning kan dog ikke finde sted, før fondens samlede kapital er bortgivet til formål, der er i overensstemmelse med fondens formålsparagraf eller til et lignende formål.

I forbindelse med opløsningen påhviler det Bestyrelsen at foranledige aflagt et afsluttende regnskab for Fonden.

I forbindelse med Fondens opløsning og/eller salg af dens ejendom har Levefællesskab forkøbsret til disse. Levefællesskab skal i den forbindelse varsles 6 måneder for-

ud for et salg. Bestyrelsen repræsenterer  Levefællesskab.

 

Vedtægterne er første gang vedtaget den   ___ / ___ 2017.

_______________________________ _____________________________________

Mira Issa Bloch                                     Kelvin Varst